het meest complete aanbod in de regio


Privacyverklaring Uitgeverij Notabene BV / WestfrieseUITagenda

Inleiding
Uitgeverij Notabene BV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met privacy@weekbladzondag.nl.

Wie is Uitgeverij Notabene BV?
Uitgeverij Notabene BV is de besloten vennootschap Uitgeverij Notabene BV, kantoorhoudende te (1625 NW) HOORN aan GELDELOZEWEG 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33265808.

Uitgeverij Notabene BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de WestfrieseUITagenda de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Uitgeverij Notabene BV uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Uitgeverij Notabene BV persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Uitgeverij Notabene BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Uitgeverij Notabene BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing

Doeleinde:

 Verwerking en facturatie van evenementplaatsingen in de WestfrieseUITagenda

Gegevens:

 N.a.w. gegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Grondslag:

 Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

 Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uitgeverij Notabene BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Uitgeverij Notabene BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Uitgeverij Notabene BV. U kunt verzoeken dat Uitgeverij Notabene BV uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Uitgeverij Notabene BV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Uitgeverij Notabene BV of een derde plaatsvindt, heft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Uitgeverij Notabene BV te verkrijgen. Uitgeverij Notabene BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Uitgeverij Notabene BV u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Uitgeverij Notabene BV
Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@weekbladzondag.nl. Uitgeverij Notabene BV zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Uitgeverij Notabene BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Uitgeverij Notabene BV uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Uitgeverij Notabene BV verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Uitgeverij Notabene BV ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Uitgeverij Notabene BV worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Uitgeverij Notabene BV worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Payment processors Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen van abonnementen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Uitgeverij Notabene BV uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@weekbladzondag.nl.
Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Uitgeverij Notabene BV uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@weekbladzondag.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook ons Cookie Statement en Register verwerkingsactiviteiten

Top