het meest complete aanbod in de regioHet platform www.westfrieseUITagenda.nl wordt je aangeboden door Uitgeverij NotaBene BV (hierna: ‘’NotaBene’’). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je met deze voorwaarden akkoord. Lees de voorwaarden dus zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de privacy- en cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier wij zorg dragen voor jouw persoonlijke gegevens. NotaBene is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen gebruikers/lezers en op het Platform getoonde instellingen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 april 2018.

Artikel 1. Gebruik van het platform
1.1. Op het Platform tref je informatie aan over wat West-Friesland op cultureel gebied te bieden heeft. Zo kun je zien wanneer en waar er activiteiten worden georganiseerd.

1.2. Het Platform is gratis toegankelijk en te raadplagen.

1.3. Het is voor culturele instellingen mogelijk om, tegen betaling, een account aan te maken. Je kunt je registreren door het daarvoor bestemde formulier geheel in te vullen en te verzenden. Na aanmaken van een account is het mogelijk om in te loggen en evenementen te publiceren.

1.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw account. Dat wil zeggen dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord af dient te schermen voor onbevoegden.

Artikel 2. Gebruiksregels en plaatsen van content
2.1. Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna: ‘’Content’’) zoals informatie, berichten en foto’s die smadelijk, lasterlijk of racistisch zijn.

2.2. Daarnaast is het verboden om:
a) Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
b) Onjuiste data in de agenda te vermelden, begin- en einddatum dienen juist weergegeven te worden;
c) Reclame of links te plaatsen ten behoeve van promotie van producten en diensten;
d) Content te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is;
e) Content te verspreiden dat pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
f) Content te verspreiden in strijd met auteursrechten en intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen

2.3. Indien NotaBene constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag NotaBene zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van NotaBene hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van NotaBene of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig plaatsen van Content of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is NotaBene gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. NotaBene is daarbij in het bijzonder gerechtigd jouw Content naar eigen inzicht aan te passen en/of te verwijderen.

2.5. NotaBene is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is NotaBene gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.  

2.6. NotaBene kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart NotaBene van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. NotaBene spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. NotaBene onderhoudt het Platform actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal NotaBene dit uitvoeren als het gebruik van het Platform relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 

3.3. NotaBene mag te allen tijde de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist NotaBene zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

3.4. Een onjuiste werking van het Platform en/of bugs dien je zo spoedig mogelijk te melden aan Uitgeverij NotaBene BV.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van Uitgeverij NotaBene BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van NotaBene , behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Content die jij publiceert of opslaat via het Platform is en blijft jouw eigendom. NotaBene verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze Content in te zetten voor het Platform en alles dat daarmee samenhangt, inclusief promotie (reclame uitingen) van het Platform.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de Content kan NotaBene besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4. Je mag Content naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5. Indien je informatie stuurt naar Uitgeverij NotaBene BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je NotaBeneeen onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. NotaBene zal geen kennis nemen van privégegevens die je opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of NotaBene daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal NotaBene zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7. Indien NotaBene constateert dat jouw Content is overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is NotaBene gemachtigd om op eigen naam of namens jou hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor NotaBene maar je dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt jou niet jouw Content elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van het Platform.

Artikel 5. Klachten en verantwoordelijkheid
5.1. NotaBene is niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers, noch voor dat van de aangesloten instellingen. Daarnaast is niet NotaBene, maar de desbetreffende instelling verantwoordelijk voor de juistheid omtrent diens informatie en aanbiedingen betreffende evenementen en voor de juiste uitvoering van eventuele overeenkomsten die tot stand komen tussen gebruikers van het platform en de betreffende instelling.

5.2. Gebruikers kunnen zich met klachten over (de werking van) het Platform wenden tot NotaBene. Voor klachten die betrekking hebben op aangesloten instellingen en diens informatie dient gebruiker zich te wenden tot het desbetreffende bedrijf.

Artikel 6. Duur en opzeggen
6.1. De overeenkomst die je door het gebruik van het Platform met NotaBene sluit, loopt voor de tijd dat het afgesloten abonnement duurt.

6.2. Na verloop van het abonnement verloopt ook de overeenkomst. De gebruiker kan zelf het abonnement verlengen en daarmee een nieuwe overeenkomst aan gaan.

6.3. Het aangemaakte account blijft actief ook als er geen abonnement loopt. Een account kan definitief verwijderd worden door een mail te sturen naar opzeggen@westfrieseuitagenda.nl.

Artikel 7. Wijzigen gebruiksvoorwaarden
7.1. NotaBene mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

7.2. NotaBene zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het Platform zodat je daar kennis van kunt nemen.

7.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin NotaBene gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.4. Deze voorwaarden zijn op 1 augustus 2021 voor het laatst gewijzigd.

Artikel 9. Contactgegevens
Uitgeverij NotaBene BV
Geldelozeweg 33
1625 NW Hoorn
Nederland
Telefoonnummer: 0229-213633
E-mailadres: info@westfrieseuitagenda.nl
KvK-nummer: 33265808
Btw-nummer: 80.50.59.295.B.01

 

Top